नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


एन.जि.ओ / आई.एन.जि.ओ (NGO/INGO)

  • विभिन्न गै.स.सहरुसँग भवन पुननिर्माणको लागि सम्झौता भएका विद्यालहरुका नामावली 
  • List of NGO/INGO which have agreement for School Construction