नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


एन.जि.ओ / आई.एन.जि.ओ (NGO/INGO)

  • विभिन्न गै.स.सहरुसँग भवन पुननिर्माणको लागि सम्झौता भएका विद्यालहरुका नामावली 
  • List of NGO/INGO which have agreement for School Construction