नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


वि.व्य.स. (SMC)

  • अार्थिक वर्ष २०७३्-०७४ मा केन्द्रिय अायोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत उपलब्ध गराइएको रकम बाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु द्वारा निर्माण भएका विद्यालयहरु
  • Schools Construction by SMC from the Funds Provided by Central Level Project Implementation Unit in Fiscal Year 2073-2074