नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


दूर दृष्टी, ध्येय तथा उद्देश्यहरू

दूर दृष्टी ( Vision):

  • भौतिक रुपमा सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री विद्यालयहरु निर्माण गर्ने ।


ध्येय (Mission):

  • सम्भावित सम्पूर्ण स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै विद्यालयहरूको अझ सुदृढ पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने ।


उद्देश्यहरू (Objectives):

  • भूकम्पबाट भएको सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षतिको अभिलेख र पुनर्निर्माणको आवश्यकता अद्यावधिक गर्दै पुनर्निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने,
  • प्राकृतिक विपद् प्रतिरोधक र अझ सुदृढ भौतिक संरचना तयार हुने गरि विद्यालयहरूको पुनर्निमाण र प्रवलीकरण सञ्चालन गर्ने,
  • विद्यालय पुननिर्माणको अभियानमा योगदान गर्ने दाताहरू, सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न साझेदारहरू बिच सञ्चार, समन्वय गरी विद्यालय पुननिर्माण कार्यको लागि  नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
  • नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायबिच भएका विद्यालय पुर्निनर्माण सम्बन्धी सम्झौता अनुसारका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
  • विद्यालय पुननिर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने ।