नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


काम तथा कर्तव्यहरू

 • भूकम्पबाट भएको विद्यालयहरूको क्षतिको अभिलेख निरन्तर अद्यावधिक गर्ने,
 • पुननिर्माणका लागि विद्यालय छनोटका आधार तय गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गरि पुनर्निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने,
 • विद्यालय पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा योगदान गर्ने दाता, सङ्घसंस्था र निकायहरू पहिचान गर्ने, परिचालन गर्ने र समन्वय गर्ने,
 • विद्यालय पुनर्निर्माणको योजना तथा कार्यव्रmम विकास गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
 • विद्यालय पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने,
 • विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्यको निरन्तर अनुगमन गर्ने, निर्धारित मापदण्ड, गुणस्तर र प्रव्रिmयाबाट निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय, सङ्घसंस्था र ठेकेदारलाई निर्देशन एवम् निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,
 • विद्यालयको पुनर्निर्माणको काममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा निर्माण कार्य रोक्ने, निर्धारित गुणस्तर मापदण्ड अनुसरण भएको नपाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारवाही गर्ने ,
 • विद्यालय पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय एवम् सम्बन्धित सरोकारवाला बिच समन्वय गर्ने,
 • जोखिमयुक्त विद्यालय संरचना भनी प्राविधिक कर्मचारीबाट यकिन भएका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन निर्णय लिने, स्वीकृति दिने,
 • केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको योजना बनाई कार्यव्रmम सञ्चालिन गर्ने,
 • विद्यालयको पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भएको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको समिक्षा गर्ने, विवरण राख्ने र निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रगति विवरण पेस गर्ने,
 • केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने र कारवाही गर्ने,
 • आयोजना अन्तरगतका इकाइहरूमा स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा पदपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा म्याद थप गर्ने नगर्ने निर्णय लिने, इकाइहरू अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको काज र सरुवा व्यवस्थापन गर्ने,
 • विद्यालय पुनर्निमार्णको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रिय इकाइ एवम् जिल्ला इकाइहरूमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र समन्वय समितिहरू गठन गरी जिम्मेवारी तोक्ने,
 • विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने गराउने,