Government of Nepal

Ministry of Education

Central Level Project Implementation Unit

Gyaneshwor, Kathmandu


एन.जि.ओ / आई.एन.जि.ओ (NGO/INGO)

  • विभिन्न गै.स.सहरुसँग भवन पुननिर्माणको लागि सम्झौता भएका विद्यालहरुका नामावली 
  • List of NGO/INGO which have agreement for School Construction