Government of Nepal

National Reconstruction Authority

Central Level Project Implementation Unit (Education)

Gyaneshwor, Kathmandu


News

निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय धादिङको उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

पृथ्वी मा वि अमलाचौरको उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

माध्यमिक विद्यालय सुम्नाम सुन्तले चण्डिभन्ज्याङको

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

USAID सहयोगबाट पुनर्निर्मित विद्यालय भवन उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

शारदा मा वि को उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

श्री महाकाली मा.वि र बरुणेस्वर मा.वि को उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

सरस्वती मा विको उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

महाङकाल आधारभूत विद्यायको उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

श्री सुनकोशी मा.वि सोखुवेसीको उद्घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more

सिध्दि मंगल मा वि को उद्­घाटन

Published By: CLPIU(Edu)

Read more