Government of Nepal

National Reconstruction Authority

Central Level Project Implementation Unit (Education)

Gyaneshwor, Kathmandu


विज्ञापन नं. १/०७४/०७५ सिभिल सब ईन्जिनियर पदपूर्तिका लागि मुख्य र वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित

नेपाल सरकार 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय
आयोजना कार्यान्वयन इकाई(शिक्षा) 

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौँ ।

यस आयोजनाको विज्ञापन नं. १/०७४/०७५ सिभिल सब ईन्जिनियर पद करार सेवा द्वारा पदपूर्तिको लागि माग गरिएको सूचना अनुसार प्राप्त दरखास्तहरु मध्ये अन्तरवार्तामा सामेल भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट पदपूर्तिका लागि मुख्य सूची र वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली यस आयोजनाको सूचना पाटी र वेवसाइट www.moepiu.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ । २०७५ बैशाख १९ गते सम्म मुख्य सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुले यस इकाईमा सम्पर्क राख्‌नुहुन र २० गतेका दिन सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित करार सम्झौताका लागि यस इकाईमा कार्यालय समय भित्र उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सो म्याद भित्र उपस्थित नभइ रिक्त भएको पदमा योग्यता क्रमको आधारमा क्रमशः बैकल्पिक सूचीबाट पदपूर्ति गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।


मुख्य सूची

वैकल्पिक सूचिमा