Government of Nepal

Ministry of Education

Central Level Project Implementation Unit

Gyaneshwor, Kathmandu


News & Notices

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालयहरु (२०७४/०९/३० सम्म)

Published Date: 2018-01-31

Read more

विद्यालय हस्तान्तरण सम्पन्न (ESRP)

Published Date: 2017-12-20

Read more

विद्यालय हस्तान्तरण सम्पन्न (EEAP)

Published Date: 2017-12-20

Read more

विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था

Published Date: 2017-11-23

Read more

एशियाली विकास वैकका पदाधिकारीहरुबाट विद्यालय अवलोकन

Published Date: 2017-10-13

Read more

Color Code for School Buildings , शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण, (सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९)

Published Date: 2017-08-17

Read more

गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रगति विवरणको नमुना फारम

Published Date: 2016-11-14

Read more