नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


Color Code for School Buildings

Admin||2019/04/18

 

स्वीकृत Color Code (KNP, Berger Paints र Asian Paints) मा Reliance Paints को Color code थप गरिएको सूचना ।