नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


Color Code for School Buildings , शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण, (सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९)

Color Code for School Buildings ,

शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण,

(सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९),

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
बबरमहल, काठमाण्डौं
 

http://moepiu.gov.np/en/downloads.php?id=8