नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था २०७४-०५-२९

school reconstruction progress.pdf