नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रगति विवरणको नमुना फारम

विद्यालय पुन निर्माण कार्यबिधि २०७३ तथा राष्ट्रिय पुन‍-निर्माण प्राधिकरणको  गैरसरकारी स‌ंस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार सबै संघ-संस्थाले मासिक रुपमा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा बुझाउन पर्ने मासिक प्रतिवेदन फारम यहाँ बाट डाउनलोड गर्न हुन । 

As mentioned in the School Reconstruction Guideline issued by CLPIU and NGO INGO Mobilization Guideline issued by NRA, Please download the reporting template from here and send it to respective DLPIU and CLPIU month wise in email to info@moepiu.gov.np