नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


पुनर्निर्माणको कार्यगर्दा कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०७७

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ(शिक्षा)

Click here to view file