नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

विज्ञापन नं. १/०७४/०७५ सिभिल सब ईन्जिनियर पदपूर्तिका लागि मुख्य र वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित

Published Date: 2018-04-24

Read more

भूकम्प पश्चात विध्यालय पुनर्निर्माणको अवश्था

Published Date: 2018-04-23

Read more

तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धि

Published Date: 2018-03-30

Read more

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालयहरु (२०७४/०९/३० सम्म)

Published Date: 2018-01-31

Read more

विद्यालय हस्तान्तरण सम्पन्न (ESRP)

Published Date: 2017-12-20

Read more

विद्यालय हस्तान्तरण सम्पन्न (EEAP)

Published Date: 2017-12-20

Read more

विद्यालय पुनर्निर्माणको अवस्था

Published Date: 2017-11-23

Read more