नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Invitation For Bids (IFB) Retro-09

Published Date: 2021-03-03

Read more

Invitation For Bids (IFB) DRSP/076/77 -Retro -08

Published Date: 2021-03-03

Read more

Invitation For Bids (IFB) Retor-7

Published Date: 2021-03-01

Read more

Invitation For Bids (IFB) Retro-6

Published Date: 2021-03-01

Read more

Invitation For Bids (IFB) Retro-5

Published Date: 2021-03-01

Read more

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

Published Date: 2021-02-08

Read more

Request For Quotation - Goods (RFQG)

Published Date: 2021-01-19

Read more