नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

पत्र /परिपत्र

सि.नं शीर्षक
1 Invitation for Bids (IFB) DRSP/CLPIU/074/75-Ramechhap-01 डाउनलोड
2 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा डाउनलोड
3 विद्यालय छनौट सम्बन्धमा (31 जिल्ला) डाउनलोड
4 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (14 जिल्ला) डाउनलोड
5 भत्ता संबन्धमा डाउनलोड
6 लागत अनुमान पुनराबलोकन गरी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा(14 जिल्ला) डाउनलोड
7 लागत अनुमान पुनराबलोकन गरी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा(17 जिल्ला) डाउनलोड
8 स्वीकृत दरबन्दी सम्बन्धमा (14जिल्ला) डाउनलोड
9 स्वीकृत दरबन्दी सम्बन्धमा (17जिल्ला) डाउनलोड
10 विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधी 2073 पठाइएको सम्बन्धी (17 जिल्ला) डाउनलोड
11 विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधी 2073 पठाइएको सम्बन्धी (14 जिल्ला) डाउनलोड
12 विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे डाउनलोड
13 सेवा करार संबन्धमा 2073-08-26 डाउनलोड
14 सेवा करार संबन्धमा डाउनलोड