नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

सोधिरहने प्रश्नहरू

Moepiu को दूर दृष्टी र मिशन के हो?

सम्भावित सम्पूर्ण स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै विद्यालयहरूको अझ सुदृढ पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने ।