नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वीकृत नक्सा/डिजाइन

सि.नं शीर्षक
1 Shaking Table Testing – Final Report डाउनलोड
2 Remote school type ४ डाउनलोड
3 Remote school type ३ डाउनलोड
4 Remote school type २ डाउनलोड
5 Remote school type १ डाउनलोड
6 २MF१D stone toilet डाउनलोड
7 २MF१D brick toilet डाउनलोड
8 ६ rooms revised १९०१११ डाउनलोड
9 ४ rooms revised १९०१११ डाउनलोड
10 ८ rooms revised १९०१११ डाउनलोड
11 ३ rooms revised १८१०३० डाउनलोड
12 २ rooms revised १८१०३० डाउनलोड
13 CLASSROOM BLOCK ३-COMBINED-७ डाउनलोड
14 MIXED-USE BLOCK ३-COMBINED-२२(A) डाउनलोड
15 MIXED-USE BLOCK ३-COMBINED-२२(B) डाउनलोड
16 DETAILS डाउनलोड
17 २ Storey laboratory, Library, ECD, music & drawing room and computer room २-LaLiEMC डाउनलोड
18 २ story administration with computer room २-AC डाउनलोड
19 २ storey ४ rooms - RCC - stone masonry -GIZ डाउनलोड
20 ६ rooms Architectural n structural drawings डाउनलोड
21 १ Storey २ Rooms - Stone masonry - Steel truss GIZ डाउनलोड
22 २ storey ६ Small ClassRoom २-६C(S) डाउनलोड
23 १ Combine Medium Toilet Block For Male and Female Tc(M) डाउनलोड
24 Furniture details डाउनलोड
25 ४ Small Rooms ४C(S) डाउनलोड
26 ३७ १ storey २ classrooms - Emergency Architect डाउनलोड
27 ३ Storey ६ Small Classroom ३-६C(S) डाउनलोड
28 ADB_DT-PS२-OPT-२ drawing_vol१ FINAL_DoE २ डाउनलोड
29 ३ Small Rooms ३C(S)-A डाउनलोड
30 ३ small Rooms-ECD, २ classrooms३C(S) डाउनलोड