नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

CLPIU गतिविधिहरू

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।