नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले शिक्षणमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन