नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन 2080 माघ- 2080 चैत्र मसान्तसम्म